Gedrags- en omgangsregels

Samen werken aan behoud van een veilige sportcultuur

Het Onderwaterbos is een relatief kleine duikvereniging, waarvan de leden allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk de gezamenlijke beoefening van hun hobby, de duiksport. Dit in een ongedwongen en vriendschappelijke sfeer, waarbij iedereen in zijn/haar waarde wordt gelaten. Al ruim 40 jaar zijn wij er als vereniging in geslaagd om onze ongekunstelde, spontane verenigingscultuur in stand te houden, waarbij wij gezelligheid en duikveiligheid natuurlijk hoog in het vaandel hebben staan.

De afgelopen twintig jaar werd de samenleving telkens weer opgeschrikt door onthullingen over grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik, helaas ook in de sport. Daardoor is ook bij de NOB de aandacht hiervoor sterk toegenomen en zijn er door alle bij de NOC*NSF aangesloten sportbonden gezamenlijke afspraken gemaakt over de preventie van ongewenst gedrag binnen de sport. Aangezien wij bij de NOB zijn aangesloten, gelden deze afspraken ook voor onze vereniging en dienen wij ook preventieve maatregelen te treffen om te waarborgen, dat binnen onze vereniging iedereen veilig zijn/haar sport kan (blijven) beoefenen.

Daarom heeft het bestuur van Het Onderwaterbos dit document opgesteld, waarin onze omgangs- en beleidsregels zijn vastgelegd. Wanneer je binnen Het Onderwaterbos actief bent als instructeur/trainer/begeleider van sporters vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je, dat je de gedragscode kent en volgens deze gedragscode zult handelen.

Deze gedragscode bestaat uit vier delen:

 1. Gedrags- en omgangsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor al onze aspirant-leden, deelnemers aan clubactiviteiten en vrijwilligers en/of instructeurs/begeleiders;
 2. Omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het tucht- en sanctiebeleid dat door Het Onderwaterbos wordt gevoerd en de meldplicht die sinds 1 april 2019 van kracht is;
 3. Beleid m.b.t. aanstelling/aanname van nieuwe vrijwilligers/instructeurs;
 4. Contactgegevens Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

1. Gedragsregels voor instructeurs en/of begeleiders:

 1. De instructeur/begeleider dient altijd te zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een (minderjarige) sporter zich veilig en gerespecteerd voelt. Dat betekent dat er geen onderscheid mag worden gemaakt naar o.a. godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd of beperking.
 2. De instructeur/begeleider onthoudt zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de (minderjarige) persoon in zijn waardigheid aantast.
 3. De instructeur/begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de sporter dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doe, dus bijvoorbeeld geen afspraken maken of contact opnemen als dat niet relevant is.
 4. De instructeur/begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van (minderjarige) personen. Alle seksuele handelingen, contacten en seksuele relaties tussen een instructeur/begeleider en minderjarigen tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De instructeur/begeleider mag een (minderjarig) sporter niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De instructeur/begeleider zal tijdens trainingsdagen, lessen, reizen, uitjes en dergelijke, zeer terughoudend en met respect omgaan met (minderjarige) personen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer niet zonder meer binnengaan.
 7. De instructeur/begeleider heeft de plicht de aan hem/haar zorg toevertrouwde (minderjarige) sporters naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de (minderjarige) sporters is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de instructeur/begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en/of bij vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenscontactpersonen (VCP).
 9. De instructeur/begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet met het bestuur zijn overeengekomen, dan wel gangbaar of te doen gebruikelijk zijn;
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de instructeur/begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de VCP.

2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, sanctiebeleid en meldplicht
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die

 1. door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren
 2. en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.);
 3. en of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NOB.  De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in: Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of leden iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met (minderjarige) personen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

3. Aannamebeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen onze vereniging een functie te vervullen.

Daarom neemt DV Het Onderwaterbos m.b.t. de aanname en/of aanstelling van nieuwe instructeurs/begeleiders de volgende regels in acht:

 • Met elk potentieel nieuwe lid, wordt altijd een kennismakingsgesprek gehouden waarbij minimaal 2 bestuursleden van het Onderwaterbos aanwezig zijn;
 • Indien de persoon al duikervaring zegt te hebben, wordt dit o.a. aan de hand van zijn logboek en een evt. proefduik gecontroleerd
 • Indien een aspirant-lid een rol als instructeur/begeleider wil vervullen, vindt er altijd een referentiecheck plaats (bijv. bij de club waar de persoon vandaan komt).
 • Iedere instructeur die binnen de vereniging actief is, dient een geldige VOG te kunnen overleggen (elke 5 jaar herhaling).
 • Elk nieuw lid wordt bekend gemaakt met onze gedragscode en al onze instructeurs/begeleiders dienen deze voor akkoord te ondertekenen.

4. Vertrouwenscontactpersonen

Wanneer je vermoedt of ziet dat er sprake is van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag, of als je meent dat een bepaalde gebeurtenis niet binnen de normen en waarden van onze vereniging past, denk bijvoorbeeld pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook aan grappen over vrouwen, LHBT-ers of andere culturen, kun je hiermee terecht bij de Vetrouwenscontactpersoon van onze Vereniging, Albert Vos (zie ledenlijst voor contactgegevens).

Mocht je er onverhoopt binnen de vereniging niet uitkomen, kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon Martine van de Veen van de NOB via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of 0318-559347.

Ook kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem. Het Centrum Veilige Sport is te bereiken op 0900-2025590 e-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl of je kunt de chatfunctie gebruiken op hun site.

Deze gedragscode  is tijdens de bestuursvergadering van 13 augustus 2019 vastgesteld door het bestuur van Duikvereniging Het Onderwaterbos.

Download als PDF