Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

Duikvereniging Het Onderwaterbos (‘Het OWB’) verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aspirant-leden en geïnteresseerden. In deze Privacy Verklaring staat beschreven om welke persoonsgegevens het gaat, voor welke doeleinden deze worden verwerkt en hoe wij de privacy van onze (aspirant-) leden en geïnteresseerden beschermen. Het OWB gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als duikvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uitsluitend persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het adequaat kunnen uitvoeren van onze verenigingsactiviteiten;
 • Uitsluitend persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Altijd om schriftelijke toestemming vragen indien wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens
Het OWB verwerkt persoonsgegevens van haar (aspirant-) leden en geïnteresseerden voor de volgende doelen:

 • Het afsluiten van een lidmaatschap;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het uitvoeren van de (leden- en cursus-) administratie;
 • Het versturen van behaalde brevetten of een duplicaat hiervan;
 • Om contact te kunnen opnemen;
 • Om informatie te kunnen sturen met betrekking de duiksport en daaraan gerelateerde evenementen;
 • Om uitnodigingen te versturen voor opleidingen en verenigingsactiviteiten en – evenementen;
 • Voor het organiseren van opleidingen en andere activiteiten georganiseerd door het OWB;
 • Voor de deelnemerslijsten en presentielijsten van opleidingen;
 • Voor het uitvoeren van overige voor een duikvereniging gebruikelijke activiteiten;
 • Voor de aanmelding van leden bij de NOB;
 • Voor het verlenen van toegang tot de website van het OWB;
 • Voor het versturen van de OWB nieuwsbrief;

Welke persoonsgegevens?
Voor de eerdergenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummers, Emailadressen, Geboortedatum, Behaalde duikbrevetteringen, Bewijs van (medische) geschiktheid tot duiken, IBAN nummer.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Het OWB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving dat vereist.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het OWB neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via AVG@onderwaterbos.nl

Uitwisseling van persoonsgegevens
Het OWB verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Indien wij persoonsgegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen het OWB De vereniging kan (persoons-)gegevens uitwisselen tussen vrijwilligers en bestuursleden. De vereniging ziet erop toe dat door deze personen de AVG op persoonsgegevens wordt toegepast. Het OWB kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen;
 2. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens buiten het OWB Het doel van de verwerking van persoonsgegevens kan met zich meebrengen, dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de NOB (Nederlandse Onderwatersportbond) en daarmee indirect de CMAS (internationale duikfederatie) en NOC*NSF. Voor zover er geen sprake is van expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de lidmaatschapsovereenkomst met het OWB of wanneer het OWB hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

Geen commercieel gebruik
Het OWB zal persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op enige wijze ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Ook voor klachten over onze verwerking van persoonsgegevens kun je hier terecht.

Vragen?
Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, en de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), de overkoepelende sportbond voor duikverenigingen waarbij onze vereniging is aangesloten.

Contactgegevens:
Duikvereniging Het Onderwaterbos
Postadres: Groenhoevelaan 55
2343 BR Oegstgeest
E-mailadres: AVG@onderwaterbos.nl